Krash Krash

Razors Edge

Krash Krash

About

Paiste Artist Since
March 2017

Nationality
Japan

Main Affiliation
Razors Edge